Sammenlægning af pastorater og udskiftning i menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet

Sammenlægning af pastorater

Med virkning fra 1. november blev Finderup Sogn sammenlagt med Reerslev Sogn til ét pastorat med Finderup Sogn som hovedsogn.
Fra samme dato blev Buerup Sogn sammenlagt med Sæby-Hallenslev Sogne til ét pastorat med Sæby Sogn som hovedsogn.Dermed er Reerslev-Buerup Pastorat ophørt med at eksistere, og nu hedder det Finderup-Reerslev Pastorat. Indtil videre med provst, sognepræst Jørgen Noe som kirkebogsfører.

Denne ændring har været længe undervejs, og har været årsag til lang tids debat og brevveksling. Det skal da heller ikke været nogen hemmelighed, at et enigt menighedsråd i Reerslev har arbejdet for en sammenlægning med Ruds Vedby Sogn som en naturlig og logisk løsning på fremtidigt samarbejde.
Ved brev af 28. oktober 2009 har biskop Peter Fischer-Møller imidlertid slået fast, at løsningen bliver sammenlægning med Finderup Sogn. Se brevet her.

Ansættelse af sognepræst

Siden Dorte Thomsen 1. oktober 2008 fratrådte præstestillingen i Reerslev, er de kirkelige handlinger i Reerslev blevet varetaget af vikarierende præster, først Per Mollerup og senest Kirsten Esbjerg.
Med den endelige beslutning om deling og sammenlægning af pastorater, er vejen nu langt om længe banet vej for en genbesættelse af præsteembedet.
Som det fremgår af brevet fra Biskoppen, bliver der tale om en stilling som 50% sognepræst i Finderup-Reerslev Pastorat. Desuden har vi sammen med menighedsrådet i Finderup, besluttet at ansøge om oprettelse af en selvfinansieret overenskomstansat sognepræstestilling på 50%, og da 50+50 som bekendt giver 100, bliver der tale om en fuldtidsstilling til deling mellem Reerslev og Finderup. Se ansøgningen her.
Der vil snarest blive lavet et stillingsopslag, hvoraf det blandt andet også vil fremgå, at der tilbydes bolig i Reerslev Præstegård.

Vi glæder os meget til igen at få en præst, og til sammenligning med tidligere hvor vi havde en 50% præst og en 50% sognemedhjælper, til deling mellem Reerslev og Buerup sogne, får vi nu en 100% præst til deling mellem Reerslev og Finderup sogne.

Udskiftninger i menighedsrådet

På grund af arbejdspres har Erik Christensen ønsket at udtræde af menighedsrådet. Et enigt menighedsråd har accepteret Eriks beslutning.
Som konsekvens af dette er 2. suppleanten Ole Buk indtrådt i menighedsrådet og har overtaget Eriks opgaver som kirkeværge.
Også på posten som kontaktperson er der sket ændring, idet Helle Salwin gennem nogen tid har ønsket at udtræde af menighedsrådet på grund af sygdom. Dette ønske er nu imøde-kommet og 1. suppleant Kim Petersens indtræder dermed på posten som kontaktperson.
Opgaverne som kontaktperson er dog ikke helt ukendte for Kim Petersen, idet han i nogen tid har varetaget denne opgave som stedfortræder for Helle.

På menighedsrådsmødet den 5. november, blev afholdt det årlige valg til posterne i menighedsrådet. Alle blev enstemmigt genvalg, se menighedsrådet her.

Venlig hilsen
Kurt Løjesbjerg