Menigheden bakker op om menighedsrådets arbejde og initiativer …

 

20 fra menigheden havde fundet vej til konfirmandstuen i Reerslev præstegård til det årlige møde med menigheden, hvor menighedsrådet berettede om det forgangne års arbejde. Desuden var der mulighed for, at menigheden kunne spørge ind til forhold i det kirkelige arbejde og komme med forslag til aktiviteter.


Ny præst og samarbejde på flere fronter

Formanden Anne Lise Vinther Abrahamsen indledte med at berette om de ting, som havde været i fokus i årets løb.
Først og fremmest er der blevet ansat en ny præst, Susanne Pedersen, som er flyttet ind i præstegården.
Ansættelsesprocessen er foregået i samarbejde med Finderup menighedsråd, som der også er indledt samarbejde med på flere fronter f.eks. med fælles aktiviteter. Ansættelsen af den nye præst har også givet anledning til istandsættelse af præstegården ude som inde.

 

Et år med mange aktiviteter

Der har været gennemført rigtig mange aktiviteter i sognet – sogneudflugt til Sdr. Omme, sangaften, gospelkoncert for blot at nævne nogle af dem,
Der er desuden indledt et samarbejde med Reerslev Landsbylav og Reerslev forsamlingshus om fælles aktiviteter i sognet. Der er i det regi afholdt Grundlovsdag i præstegårdshaven, koncert i kirken til Sct. Hans og høstfest og efterfølgende høstgudstjeneste.


Mange forslag fra menigheden

Menigheden havde mange forslag til aktiviteter, som menighedsrådet kunne tage op i 2014 f.eks. menighedsudflugter, foredrag, salmesang.

Menighedsrådet takker for de mange forslag og vil udarbejde en plan for 2014. Planen vil blive annonceret både på hjemmesiden og i kirkebladet.
Kirkebladet bliver nu husstandsomdelt. For at fordele byrden blev der lavet en liste over hvem der uddeler i hvilke områder.

Kirkegårdens indretning

Ændringer i begravelsesmønstret betyder, at kirkegårdens udseende efterhånden ændrer sig. Der er mange tomme grave allerede nu, og med udsigt til flere nedlæggelser af gravsteder end etablering af nye vil denne tendens øges. Derfor

er der behov for at gøre sig overvejelser om, hvordan kirkegården i fremtiden skal indrettes. Menigheden havde mange gode synspunkter og forslag til f.eks. udflugter til andre kirkegårde.

 

Ændret præstebetjening

Med ansættelsen af en ny præst og samarbejdet mellem de to sogne – Finderup og Reerslev – vil der ske ændringer i den fremtidige præstebetjening i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Udgangspunktet er, at der er to præster, som begge betjener både Reerslev og Finderup.
Det betyder i praksis, at hveranden måned vil det være Susanne, som afholder gudstjenester i Reerslev, og hveranden måned vil det være Jørn Noe.

Begge præster vil arbejde for at blive synlige og nærværende i sognet f.eks. ved deltagelse i aktiviteter og i frokosten efter gudstjenesten.

På spørgsmål fra menigheden blev det slået fast, at begge præster står til rådighed for menigheden. Den enkelte kan f.eks. frit vælge, hvem han/hun ønsker samtale med.

Menigheden havde forskellige ønsker og forslag til aktiviteter, som sognepræsterne kunne tage op: meditationsgudstjenester, Alfa-grupper, bibelmaraton, cafe-gudstjenester.

Menigheden udtrykte tilfredshed med menighedsrådets arbejde og bakkede op om dets initiativer.

Marianne Storm