Kontakt

Præsten Susanne Pedersen
praesten@reerslevkirke.dk
tlf. 5826 2031

Præsten Jørn Noe
jon@km.dk
tlf. 5885 2250

Graveren / kirkegården LJ Plant og Pleje
lj@reerslevkirke.dk
www.lj-plant–pleje.dk
tlf. 4231 7071

Menighedsrådet Lene Thamm
menighedsraadet@reerslevkirke.dk
tlf. 2096 8112

Kirkeværgen Jackie Poul Agertoft
jpa@reerslevkirke.dk
tlf. 2826 5155

Kassereren Jane Klejstrup
jk@reerslevkirke.dk
tlf. 2690 4038

Webmaster Viggo K. Pedersen
info@kirkecom.dk
tlf. 3142 5005